Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief 2024 – 06

28 juni 2024

1 Kantoornieuws

Mrs. Rob Valkeneers en Steven Renette stonden de vrouw bij die met succes naar de rechter is getrokken om aan te klagen dat haar de toegang tot de diakenopleiding binnen de Rooms-Katholieke Kerk werd ontzegd enkel en alleen omwille van het feit dat zij een vrouw was. De rechtbank stelt een geslachtsdiscriminatie vast en veroordeelde de bisschoppen tot een schadevergoeding.

Voor meer achtergrond: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/06/25/aartsbisschoppen-schuldig-aan-discriminatie-van-vrouw-die-diaken/

2 Nieuwe regels voor onderaanneming in de bouw-, vlees- en verhuissector

Wet van 15 mei 2024 houdende wijziging van het sociaal strafrecht en diverse arbeidsrechtelijke bepalingen, BS 21 juni 2024

Voor onderaannemers in de bouw-, vlees- en verhuissector is een belangrijke wijziging op til.

Ten laatste op 1 januari 2025 treedt een verbod in werking voor een onderaannemer om een werk aan te nemen van een (hoofd)aannemer en op zijn beurt geheel in onderaanneming te geven aan een andere (onder)aannemer. Het is eveneens verboden voor een onderaannemer om alleen de coördinatie van de werken te behouden. Als hij dat wel doet, begaat hij een misdrijf van sanctieniveau 4 (waarvan de maximumboete wordt verhoogd).

Dit verbod geldt niet voor de (hoofd)aannemer, in de wet omschreven als “eenieder die zich rechtstreeks ten opzichte van een opdrachtgever verbindt om tegen betaling werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren ten behoeve van deze opdrachtgever”, oftewel de rechtstreekse contractant van de opdrachtgever.

De impact kan niet onderschat worden. Het bedrijfsmodel van vele (bouw)bedrijven bestaat er immers net in om aangenomen werken meteen uit te besteden aan derden en/of enkel de coördinatie op zich te nemen. Hun bestaansrecht verdwijnt (in zoverre zij niet de hoofdaannemer zijn). Deze nieuwe bepaling heeft tot doel om sociale fraude beter te bestrijden en werknemers beter te beschermen. In het verleden werden immers (via een intermediaire aannemer) constructies opgezet om de eigen verplichtingen te ontlopen.

In de verhuissector wordt ook de onderaannemingsketen beperkt. Uiterlijk op 1 januari 2025 mag die keten uit niet meer dan drie niveaus bestaan. In deze sector wordt ook een hoofdelijke aansprakelijkheid tot betaling van loonschulden en sociale schulden van de onderaannemer in het leven geroepen, vergelijkbaar met de regeling die reeds van toepassing is in de bouwsector. De aanwezigheden zullen ook geregistreerd moeten worden (“Checkin@work”).

Specifieke vragen? Neem contact met ons op.

Roy Melis, advocaat
roy.melis@mploy.be

3 Rechtspraak – Toch maar uitkijken met cafetariaplannen…

Cass. 10 juni 2024,www.juportal.be

De aanvullende kinderbijslag toegekend in het kader van een cafetariaplan dat bedoeld is om het loonpakket te optimaliseren is niet per se vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

De RSZ-wet bepaalt dat de bijdragen berekend worden op het loon zoals gedefinieerd in de Loonbeschermingswet. Die wet zegt dat niet als loon geldt de vergoedingen die moeten worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid.

De vergoeding moet de compensatie beogen van het verlies van de beroepsinkomsten of van de toename van de kosten ten gevolge van de verwezenlijking van een van de risico’s die door de verschillende takken van de sociale zekerheid zijn gedekt.

Enkel deze doelstelling strekkende tot bescherming tegen een van de sociale risico’s, in aanvulling op de bescherming geboden door de sociale zekerheid, wettigt het vrijstellen van die vergoeding van socialezekerheidsbijdragen.

De omstandigheid dat de vergoeding het nettoloon doet toenemen en dat de werknemer het sociale risico loopt en de vergoeding niet buitensporig is, volstaat niet om te oordelen dat die vergoedingen tot doel hebben het sociaal risico te dekken.

In het bestreden arrest had het arbeidshof te Brussel vastgesteld dat de werkgever aan zes werknemers die gezinsbijslagen genoten een vergoeding had toegekend gelijk aan die bijslagen. Dat kaderde in een cafetariaplan opgezet om het loonbeleid te “optimaliseren”. Dat plan gaf de werknemers de keuze tussen diverse voordelen en was – uiteraard – opgezet om de sociale lasten op de lonen te verminderen.

Als dat nog niet het geval zou geweest zijn na een arrest van het Hof van Cassatie van 25 maart 2019 – in dezelfde zaak trouwens – is thans wel duidelijk dat een aanvulling op de kinderbijslag als compensatie voor een loonsverlaging of toegekend in het kader van een systeem van loonoptimalisatie, zoals dat kan voorkomen in een cafetariaplan, niet beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden voor een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen.

Ludo Vermeulen, advocaat-vennoot
ludo.vermeulen@mploy.be

 

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.