Blijf op de hoogte

Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

De bv/bvba Mploy, advocaten sociaal recht, hierna genoemd “Mploy”, levert haar diensten via haar advocaten en andere medewerkers onder de hierna beschreven algemene voorwaarden. Van deze voorwaarden kan enkel schriftelijk afgeweken worden. Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de cliënt aan Mploy, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt worden.

2 Uitvoering opdrachten en herroeping

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mploy, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de vennoten van Mploy. Mploy wijst onder haar advocaten één of meerdere behandelende advocaten aan. Mploy kan naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de subspecialisatie van de advocaten, de optimale dienstverlening en/of de gunstigste belangenbehartiging van de cliënt. Het kantoor werkt in teamverband teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de kostprijs van de dienstverlening in de hand te houden. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

De cliënt beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de aan Mploy verstrekte opdracht te herroepen conform de hier weergegeven modaliteiten. De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de aanvaarding van de opdracht door Mploy. Hij kan daartoe gebruikmaken van het modelformulier of hij kan zijn beslissing tot herroeping kenbaar maken door afgifte van een verklaring waaruit ondubbelzinnig zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen blijkt. De cliënt heeft zijn herroepingsrecht uitgeoefend indien zijn beslissing tot herroeping binnen de voormelde termijn van 14 kalenderdagen bij het advocaat is toegekomen. De cliënt verliest zijn recht om de opdracht de herroepen wanneer de opdracht reeds volledig is uitgevoerd.

3 Wederzijdse informatieplicht

De cliënt verbindt zich ertoe gedurende de gehele duur van de opdracht alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Mploy verstrekte informatie. Mploy is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. Mploy informeert de cliënt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

4 Beroep op derden

4.1 Buiten de gebruikelijke taken die door Mploy worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat Mploy voor specifieke opdrachten en zonder afzonderlijke en voorafgaande goedkeuring van de cliënt een beroep kan doen op andere advocaten, gerechtsdeurwaarders en vertalers voor de uitvoering van haar opdracht. De cliënt laat de keuze van deze derde over aan Mploy.

4.2 Mploy doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants. Deze derden worden gekozen in overleg met de cliënt.

4.3 Mploy is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derde zijn kosten en erelonen aan Mploy dan wel aan de cliënt aanrekent.

5 Intellectuele rechten

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die Mploy bij de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, zoals bijvoorbeeld adviezen, conclusies, verzoekschriften, contracten, ontwerpen, enz. (niet-limitatieve opsomming), komen toe aan Mploy. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mploy, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan op eender welke wijze te gebruiken, te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren.

6 Ereloon en kosten

6.1 De staat van kosten en ereloon van Mploy kan drie elementen bevatten: de kosten van Mploy, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

6.2 De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die Mploy heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Die kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

6.3 Het ereloon is de vergoeding voor de door Mploy geleverde diensten. Het ereloon wordt in beginsel per gepresteerd uur of per prestatie berekend. De uurtarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Volgende elementen kunnen een bijkomend ereloon of een andere berekeningswijze (eventueel in de vorm van een percentage van het toegekende of afgeweerde bedrag) verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht.

6.4 Mploy kan vóór de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan Mploy, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

6.5 De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van Mploy binnen de vijftien dagen na datum van de voorschotnota of de staat van kosten en ereloon. Na verloop van deze termijn en bij gebrek aan terecht bevonden protest (cf. infra, sub 6.6) is de cliënt op het openstaande bedrag/saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet.

6.6 Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat, moet hij deze binnen een termijn van vijftien dagen na datum van de voorschot nota of de staat van kosten en ereloon schriftelijk en per aangetekende brief protesteren.

6.7 Indien de cliënt een consument is, gelden de volgende bijzondere regels inzake de invordering van de staat van kosten en ereloon. Bij niet-tijdige betaling van de staat van kosten en ereloon zal er een kosteloze herinnering worden gestuurd, waarna de cliënt 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Bij niet-tijdige betaling van de gehele staat van kosten en ereloon binnen de termijn van 14 werkdagen is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd, als volgt begroot: indien het bedrag van de openstaande schuld lager is dan of gelijk is aan 150 euro: 20 euro; indien het bedrag van de openstaande schuld  minstens 150,01 euro doch minder dan 500 euro bedraagt: 30 euro, vermeerderd met 10% van de openstaande schuld; indien het bedrag van de openstaande schuld hoger is dan 500 euro: 65 euro, vermeerderd met 5% van de openstaande schuld op de schijf boven 500 euro met een maximum 2000 euro. 

Deze bedragen zijn in eerste instantie bestemd om de verwijlinteresten en alle kosten van minnelijke invordering van de onbetaalde schuld te dekken. Schadebedingen in specifieke overeenkomsten die de hierboven gestelde grenzen te boven gaan, worden voor niet geschreven gehouden. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing.   

De verwijlintresten beginnen te lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden. De verwijlintresten zijn gelijk aan de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8% bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

7 Derdengelden

7.1 Mploy stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt.

7.2 Mploy mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van Mploy te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

7.3 Mploy stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden binnen de kortst mogelijke termijn door aan deze derden.

8 Aansprakelijkheid

8.1 De individuele advocaten en consultants zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000,00 EUR (elk).

8.2 De cliënt vindt de gewone verzekering van elke advocaat/consultant voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van een van de advocaten/consultants wordt beperkt tot het bedrag van 2.500.000,00 EUR waarvoor elke advocaat/consultant is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de betrokken advocaat.

8.3 Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de betrokken advocaat/consultant daaraan schuld heeft, kan de cliënt geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

9 Beëindiging van de opdracht

9.1 De cliënt kan op elk ogenblik de aan het Mploy toevertrouwde opdracht beëindigen door Mploy daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Mploy maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt of de opvolgende advocaat, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de opdracht. De cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot de beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Mploy kan geen schadevergoeding vragen.

9.2 Op eerste verzoek zal Mploy aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

9.3 Mploy kan te allen tijde en zonder hierdoor schadeplichtig te zijn een einde maken aan de haar door de cliënte toevertrouwde opdracht, door de cliënt daarvan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient Mploy rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

10 Elektronische communicatie

10.1 Alle elektronische communicatie uitgaand van Mploy is louter indicatief en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van Mploy in het gedrang brengen, behoudens bijlagen in pdf-formaat, door een vennoot ondertekend.

10.2 Mploy doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem.

10.3 Mploy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van Mploy.

11 Nietigheid van één of meerdere bedingen

Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De ongeldige of nietige bedingen of gedeelten van bedingen zullen worden vervangen door geldige bedingen of gedeelten van bedingen die de bedoeling van partijen het best benaderen.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Turnhout zijn bevoegd om geschillen te beslechten tussen Mploy en de cliënt.

13 Archivering

Mploy archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Na die periode wordt het dossier definitief vernietigd.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.