Blijf op de hoogte

PRIVACYVERKLARING

Deze “privacy policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke(n) voor de verwerking: Mploy advocaten sociaal recht, bestaande uit:

 • Mploy Westerlo bv, met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, de Merodedreef 45 en met ondernemingsnummer 0875.264.256;
 • MPLOY I bv, met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven, Koning Astridlaan 14 en met ondernemingsnummer 0690.764.021.

U vindt de contactgegevens van Mploy hier.

Lees deze privacy policy aandachtig door, want deze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.mploy.be en door het bezorgen van persoonsgegevens aan de e-mailadressen vermeld op deze website, alsook met de verwerking ervan zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Mploy leeft de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek van economisch recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Mploy stelt zich middels huidige privacy policy tevens in regel met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg “AVG” – voluit: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) en de nationale uitvoeringswetgeving.

Mploy is verder ook gebonden aan het beroepsgeheim, zodat zij uw gegevens strikt vertrouwelijk zal behandelen.

Artikel 2 – Betrokken personen

Van volgende personen kan Mploy de persoonsgegevens verzamelen en verwerken (niet-limitatieve opsomming):

 • (potentiële) cliënten en, bij rechtspersonen, hun medewerkers;
 • bezoekers van onze website mploy.be en socialemediakanalen;
 • personen die zich inschrijven op onze nieuwsbrief;
 • deelnemers aan Spitsuur HR en andere door Mploy georganiseerde evenementen;
 • personen die spontaan hun contactgegevens aan Mploy verstrekken;
 • personen die telefonisch of per e-mail contact opnemen met Mploy ;
 • sollicitanten.

Artikel 3 – Persoonsgegevens

Mploy verzamelt onderstaande gegevens van u, telkens in verhouding met en voor zover nodig ter verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking opgenomen in artikel 4.

3.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt en/of persoonsgegevens die wij verwerken:

 • bij bezoek aan onze website zonder registratie: uw IP-adres en eventuele andere elektronische identificatiegegevens (via cookies, zie verder);
 • bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres, naam, voornaam;
 • bij het invullen van het contactformulier op de website: naam, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres;
 • via cookies (zie verder);
 • als cliënt: de persoonlijke identificatiegegevens van u en/of uw onderneming (namelijk naam, adres, telefonische contactgegevens, e-mailadres, btw-nummer); uw hoedanigheid ten opzichte van of uw functie binnen een onderneming; de grootte van uw onderneming (met minder of meer dan 50 werknemers); kopie van uw identiteitskaart; bankrekeningnummer en houder van de bankrekening; financiële verrichtingen (zoals betalingen); uw facturatiegegevens; uw (rechtsbijstand)verzekeraar;
 • bij personen die spontaan hun contactgegevens verstrekken: de persoonlijke identificatiegegevens van u en/of uw onderneming (namelijk naam, adres, telefonische contactgegevens, e-mailadres, btw-nummer); uw hoedanigheid ten opzichte van of uw functie binnen de onderneming; de gegevens die u zelf meedeelt;
 • bij personen die telefonisch of per e-mail contact opnemen: de persoonlijke identificatiegegevens van u en/of uw onderneming (namelijk naam, adres, telefonische contactgegevens, e-mailadres, btw-nummer); de gegevens die u zelf meedeelt;
 • bij bezoek aan onze LinkedIn-pagina of socialemediakanalen: de gegevens die u zelf meedeelt via uw LinkedIn-profiel of socialemediakanalen;
 • in het kader van een wervings- en selectieprocedure: uw persoonlijke identificatiegegevens en/of die van uw onderneming (namelijk naam, adres, telefonische contactgegevens, e-mailadres, btw-nummer); de gegevens opgenomen in uw cv en sollicitatiebrief (bijvoorbeeld geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, eerdere loopbaan, talenkennis, competenties, foto, enz.); de (al dan niet verplichte) gegevens met betrekking tot het loon (bijvoorbeeld loon, functie, burgerlijke stand, aantal personen ten laste, bankrekeningnummer, enz.); eventuele lidmaatschap van een vakbond.

3.2 Mploy kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • door gebruik van cookies (zie verder);
 • tijdens uw registratie en gebruik van de website, onze LinkedIn-pagina en onze andere socialemediakanalen.

3.3 De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, wordt verwezen naar artikel 10.

Artikel 4 – Doeleinden van de verwerking en rechtsgrond

4.1 Algemene doeleinden:

De onderneming zal de bij u verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het verzorgen en verbeteren van de website en onze socialemediakanalen en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen worden achterhaald, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Mploy om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Het gebruik van referenties zal enkel gebeuren na een schriftelijke en voorafgaande toestemming;
 • het u toezenden van , uitnodigingen voor seminaries, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. U kan zich uitschrijven via de daartoe bestemde link onder aan de nieuwsbrief of uitnodiging of door ons te laten weten op westerlo@mploy.be dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen;
 • het algemeen beheer van cliënten- en leveranciersrelaties, het voeren van een correcte boekhouding en het beheren van het facturatiesysteem, waarbij gegevens worden verwerkt om vragen te beantwoorden, geschillen te behandelen, zich te verweren op eventuele vorderingen en/of het opstarten van procedures tot inning van nog verschuldigde erelonen, met als rechtsgrond de noodzaak voor de goede uitvoering van de overeenkomsten met cliënten en leveranciers (met inbegrip van de precontractuele fase), de wettelijke verplichting om een correcte boekhouding te voeren en de behartiging van de gerechtvaardigde belangen voor de goede uitvoering van de (desgevallend toekomstige) overeenkomsten met cliënten en leveranciers;
 • het nakomen van wettelijke en deontologische verplichtingen, ook in het kader van de identificatie- en waakzaamheidsplicht binnen de anti-witwaswetgeving, met als rechtsgrond de verschillende wettelijke en deontologische verplichtingen die op Mploy rusten;
 • in geval een vraag wordt gesteld: contacteren van de vraagsteller met het oog op het geven van een antwoord of het beheer van de (potentiële) cliëntenrelatie, met als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomsten met cliënten en leveranciers (met inbegrip van de precontractuele fase) en de behartiging van de gerechtvaardigde belangen voor de goede uitvoering van de (desgevallend toekomstige) overeenkomst;
 • werving en selectie (bijvoorbeeld het beoordelen van een cv en/of motivatiebrief, het voeren van een sollicitatiegesprek, het afleggen van proeven, enz.), met als rechtsgrond de noodzaak om, op verzoek van de betrokkene, vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (in het bijzonder het correct doorlopen van een wervings- en selectieproces).

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. Mploy beroept zich in dergelijke gevallen op de rechtsgrond van de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst, of de noodzaak om, op verzoek van de betrokkene, vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

4.2 Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Mploy, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Mploy failliet gaat, kan dat betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Mploy geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Mploy zal in redelijkheid pogen u vooraf op de hoogte stellen van het feit dat zij uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Mploy zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.3 Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Mploy uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Mploy zal in redelijkheid pogen u vooraf daarover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke en deontologische beperkingen onderhevig is.

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking (zoals uiteengezet in artikel 4) en in functie van de contractuele relatie tussen Mploy en u.

Met het oog op de dienstverlening aan cliënten en gelet op de wettelijke verplichtingen inzake de bestrijding van witwassen en terrorisme, worden de persoonsgegevens bewaard voor een periode van minstens 10 jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of vanaf de uitvoering van de occasionele verrichting.

Alle persoonsgegevens die verband houden met onze nieuwsbrief worden bewaard zolang u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. U kan zich uitschrijven via de daartoe bestemde link onderaan de nieuwsbrief of door ons te laten weten op westerlo@mploy.be dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen. U zal eveneens onze nieuwsbrief niet meer ontvangen wanneer blijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is.

De persoonsgegevens van sollicitanten bewaren wij gedurende selectieprocedure en tot één jaar na de beëindiging ervan, met het oog op de eventuele behandeling van klachten. Wij leggen een wervingsreserve aan gedurende een periode van twee jaar na de beëindiging van de selectieprocedure. Het staat u uiteraard vrij om ons op elk moment te laten weten op westerlo@mploy.be dat u niet (langer) in de wervingsreserve wenst te worden opgenomen.

Voor de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website verwijzen wij naar artikel 10 (in verband met cookies).

Artikel 6 – Uw rechten

6.1 Recht op inzage, conform artikel 15 AVG:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens die wij verwerken, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken en hoe en waarom wij dat laatste doen. U heeft eveneens het recht om gratis een kopie te ontvangen van die persoonsgegevens.

6.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking, conform artikelen 16 – 19 AVG:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Mploy. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3 Recht van bezwaar, conform artikel 21 AVG:

U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Daarnaast heeft u steeds het recht om zich (kosteloos) te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dat geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4 Recht op overdraagbaarheid van gegevens, conform artikel 20 AVG:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verwerkingsverantwoordelijken over te dragen.

6.5 Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6 Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar westerlo@mploy.be , per post naar Mploy, de Merodedreef 45, 2260 Westerlo of Gouv. Roppesingel 15, bus1.2, 3500 Hasselt of door gebruik te maken van het contactformulier op de website www.mploy.be.

Indien u zich wenst uit te schrijven van onze nieuwsbrief of de uitnodigingen voor Spitsuur HR en andere door Mploy georganiseerde evenementen, kan u eenvoudig op de daartoe bestemde knop drukken onderaan de nieuwsbrief of uitnodiging.

In principe is de uitoefening van uw rechten gratis. Wanneer wij evenwel vaststellen dat wij onredelijke en/of herhaaldelijke verzoeken ontvangen, houdt Mploy zich het recht voor een redelijke administratieve kost aan te rekenen.

Mploy tracht steeds zo spoedig mogelijk en binnen een redelijke termijn uw vragen te beantwoorden en/of uw verzoeken in te willigen.

6.7 Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling. U zal evenmin door ons aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8 Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL

Tel + 32 (0)2 274 48 00
Fax + 32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be

Deze mogelijkheid laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Mploy heeft specifieke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens zo goed als mogelijk te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Mploy aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet-toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8 –  Toegang door derden en doorgifte

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers.

Ook volgende personen (niet-limitatieve lijst) kunnen kennis krijgen van de persoonsgegevens, in het kader van hun opdrachten:

 • dienstverleners die voor ons gegevens verwerken (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, PR-dienstverleners, enz.);
 • professionelen die ons adviseren (bijvoorbeeld boekhouders);
 • derden die betrokken zijn in onze dienstverlening aan cliënten (bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, advocatenkantoren en hun cliënten, rechtbanken en hun medewerkers, getuigen, deskundigen, sociale secretariaten, (rechtsbijstands)verzekeraars);
 • overheidsinstanties (bijvoorbeeld politiediensten, rechterlijke macht, socialezekerheidsinstellingen, Orde van Vlaamse Balies, Stafhouder).

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en medewerkers, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy.

Uw persoonsgegevens worden, behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, niet verkocht aan derde partijen. De persoonsgegevens worden evenmin doorgegeven aan en/of internationale organisaties.

Artikel 9 – Gegevensbeschermingsautoriteit

U kan steeds bij de Gegevensautoriteit terecht op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL

Tel + 32 (0)2 274 48 00
Fax + 32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be

Artikel 10 –  Cookies

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond met uitleg over cookies. Zodra u klinkt op “voorkeuren bewaren”, geeft u ons de toestemming om de categorieën en cookies te gebruiken die u heeft geselecteerd voor de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid.

10.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die, wanneer u onze website bezoekt, worden uitgezonden door de server van Mploy advocaten en opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel. De daarin opgeslagen informatie (bijvoorbeeld de taalvoorkeur) kan bij een volgend bezoek opnieuw naar de server van Mploy advocaten teruggestuurd worden.

De inlichtingen opgeslagen op de cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

10.2 Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om, enerzijds, de website optimaal te laten werken en, anderzijds, een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt. Dat laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

10.3 Gebruikte cookies

Meer informatie over de cookies die wij gebruiken, vindt u in ons Cookiebeleid.

Artikel 11 – Wijzigingen aan deze Privacy & Cookie-policy

Soms is het nodig om deze Privacy & Cookie-policy te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij onze werking optimaliseren. Bij wijzigingen aan deze Privacy & Cookie-policy, wordt dit gepubliceerd bovenaan deze pagina. De meest recente versie van onze Privacy & Cookie-policy is steeds beschikbaar op onze website.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.