Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Nieuwsbrief 2021 – 7

1          Spitsuur HR  -  12 oktober 2021  -  07.45 u  -  4Wings Westerlo

Na twee succesvolle online-edities keren we op 12 oktober terug naar onze vertrouwde locatie.

 

We starten de dag met een uitgebreid ontbijt om u nadien brandend actuele onderwerpen voor te schotelen over HR en sociaal recht. U krijgt ook ruim de tijd om vragen te stellen.

Naast de live editie ter plaatse, kan u er ook voor kiezen om deze online te volgen.

Deelname bedraagt 50 euro (excl. btw).

We zullen het onder meer hebben over de nieuwe regels rond de bedrijfswagens, over recente ervaringen met de sociale inspectie en – hoe kan het ook anders – werk en vaccinatie. Het volledige programma en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u hier.

 

2          Kantoornieuws

In Het Belang van Limburg van 26 augustus 2021 verscheen een interview met mr. Steven Renette over de vraag of werkgevers niet-gevaccineerde werknemers de toegang tot het werk mogen weigeren. U kan hier het volledige interview lezen.

 

3          Grondwettelijk Hof 15 juli 2021

L.G., geboren op 27 maart 1954, vraagt op 20 oktober 2015 zijn vervroegd pensioen aan dat zal ingaan op 1 april 2016. Hij zal op dat ogenblik 62 jaar oud zijn.

 

Hij is passief aangeslotene bij een pensioenplan. Dat plan levert hem op de leeftijd van 65 jaar (dus eind maart 2019) een brutokapitaal op van 569.395,11 euro.

 

Op het ogenblik van zijn pensioenaanvraag bepaalt de wet dat L.G. zijn  pensioenkapitaal uitbetaald krijgt wordt op het ogenblik voorzien in het pensioenreglement, zijnde op de leeftijd van 65 jaar.

 

Op 24 december 2015 verschijnt in het Belgisch Staatsblad de wet van 18 december 2015. Die treedt in werking op 1 januari 2016 en bepaalt onder meer dat het aanvullendpensioenkapitaal wordt vereffend bij de pensionering van de aangeslotene. In het geval van L.G. is dat dus op 1 april 2016. Op dat ogenblik bedraagt zijn reserve in het pensioenplan slechts 448.439,60 euro bruto. Hij krijgt dat bedrag uiteindelijk ook uitbetaald door de verzekeraar. Hij verliest dus bijna 121.000 euro bruto.

 

Het Grondwettelijk Hof volgde in een uitspraak van 15 juli 2021 het standpunt van mr. Ludo Vermeulen. Hij voerde voor het Hof aan dat de wet van 18 december 2015 in strijd is met de Grondwet omdat die wet de werknemer die vóór de inwerkingtreding ervan zijn vervroegd wettelijk pensioen had aangevraagd en van wie het wettelijk pensioen is ingegaan in 2016, niet toelaat het pensioenkapitaal te ontvangen op de leeftijd van 65 jaar zoals bepaald in het pensioenreglement.

 

U vindt hier het volledige arrest.

 

4          Nieuw : relance-uren

Het Interprofessioneel akkoord voorziet in een loonkostenmarge van 0,40% die sectoraal of in de ondernemingen kan worden ingevuld in de komende maanden.  Ondernemingen “waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald” mogen een eenmalige coronapremie van maximaal 500 euro toekennen aan hun werknemers tegen uiterlijk 31 december 2021, onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De premie is netto voor de werknemer.

 

In de slipstream van dit akkoord werd ook de invoering van relance-uren goedgekeurd. 

 

Deze nieuwe regelgeving treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021.

 

Waarover gaat het?

 

Sinds enkele jaren kan de werknemer, eventueel op vraag van zijn werkgever, zich kandidaat stellen voor het presteren van maximaal 100 vrijwillige overuren op jaarbasis (in sommige sectoren is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit aantal te verhogen tot maximaal 360 uren). 

 

Voor de cruciale sectoren bestonden daarbovenop reeds de “relance-uren”.  Dit stelsel wordt met ingang van 1 juli 2021 tot einde 2022 uitgebreid tot de ganse private sector.

 

Als onderneming kan je dus aan je werknemer voorstellen dat hij beschikbaar zou zijn voor het presteren van maximaal 120 relanceoveruren in de resterende periode van 2021 en opnieuw 120 uren in 2022.

 

Wat is er zo interessant aan deze relance-uren?

 

Vooreerst: het loon voor deze uren is vrij van RSZ-bijdragen voor u en uw werknemer en vrij van belastingen. Het loon is wel aftrekbaar als bedrijfslast voor uw onderneming.

 

Bovendien moet u voor dit overuur geen overloontoeslag van 50 % (of 100 % ingeval van overuren op zondag of feestdag) betalen.  Deze overuren moeten evenmin op een later moment gerecupereerd worden: het gaat dus effectief om extra uren die gepresteerd worden.

 

Opgelet, ook voor deze overuren geldt dat zij er niet toe mogen leiden dat de dagelijkse arbeidsduurgrens van 11 uur per dag of de weekgrens van 50 uur wordt overschreden.

 

Niettegenstaande deze regeling nog niet is goedgekeurd in het parlement, hebben zowel de FOD Werk als de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al uitdrukkelijk gemeld dat werkgevers het reeds mogen toepassen.

 

Wat zijn de formaliteiten?

 

Zoals dat ook het geval is voor de vrijwillige overuren moet uw werknemer schriftelijk akkoord gaan met het verrichten van deze relance-uren.

 

Dit akkoord moet een apart akkoord zijn, onderscheiden van een eventueel akkoord over de vrijwillige overuren. Het akkoord is geldig voor een duur van maximaal 6 maanden. Na afloop daarvan moet het akkoord telkens vernieuwd worden.

 

Bron: Voorontwerp van wet tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022; Ontwerp Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

 

Dirk Wijns, senior consultant

dirk.wijns@mploy.be

 

5          Nieuw : einde van de coronawerkloosheid?

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober: procedure dringend starten voor bedienden

 

Op het ogenblik van het schrijven van deze bijdrage is er nog geen akkoord binnen de federale regering om het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht te verlengen na 30 september.

 

Tenzij dit akkoord er – eventueel voor een beperkt aantal sectoren (horeca, evenementen, …) – toch nog zou komen in de komende dagen, heeft dat tot gevolg dat u vanaf 1 oktober bij een gebrek aan werk opnieuw de gewone regels zult moeten volgen.

 

Voor arbeiders hebben de meeste werkgevers al eerder tijdelijke werkloosheid toegepast.  We gaan er dan ook van uit dat de procedures om deze in te voeren en de mogelijke systemen gekend zijn. 

 

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden

 

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden is niet zo makkelijk in te voeren als voor arbeiders.

 

  • Wanneer kan het?

U kan voor uw bedienden slechts beroep doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen als u aantoont dat u een “onderneming in moeilijkheden” bent.  Hiertoe moet u bewijzen dat u aan één van volgende criteria beantwoordt:

  • daling van minimum 10 % van de omzet of de productie in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
  • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders van ten minste 10% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van aanvraag;
  • daling van minimum 10 % van de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
  • erkenning door de Minister van Werk.

 

U moet dit bewijs leveren aan de RVA-dienst die voor uw onderneming bevoegd is aan de hand van het werkloosheidsformulier C106A. Opgelet, deze kennisgeving moet gebeuren ten minste 14 dagen vooraleer u aan uw bedienden (en de RVA) de kennisgeving doet van de tijdelijke werkloosheid die u voor hen inroept.  Deze kennisgeving moet minstens 7 dagen voorafgaan aan de eerste dag van werkloosheid. Dat heeft tot gevolg dat u, indien u voor uw bedienden tijdelijke werkloosheid wil toepassen vanaf 4 oktober uiterlijk op 13 september reeds de nodige bewijzen samen met het formulier C106A aangetekend aan de RVA zult moeten bezorgen.

 

  • Duur

 

U kan uw bedienden tijdelijk werkloos stellen:

 

  • 16 weken per jaar, indien het gaat om een volledige schorsing
  • 26 weken per jaar, indien het gaat om een gedeeltelijke schorsing.

 

Als u gedeeltelijke en volledige schorsing combineert, telt een week volledige schorsing voor 2 weken gedeeltelijke schorsing en omgekeerd.

 

Aan de invoering van tijdelijke werkloosheid voor bedienden zijn nog tal van andere voorwaarden en gevolgen verbonden. Zo zal u verplicht zijn om ook aan uw bedienden een aanvulling op de werkloosheidsuitkering te betalen.

 

Wij horen het graag als u onze ondersteuning nodig hebt.

 

Dirk Wijns, senior consultant

dirk.wijns@mploy.be

 

Stel uw vraag

 

En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

 

 

Webinars