Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Mechelen

T+ 32 15 69 02 18

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Nieuwsbrief 2018-7

Noteer alvast in uw splinternieuwe agenda van 2019: dinsdag 12 maart 2019 Spitsuur HR.

 

 

1. Publicaties

 

Ilse Van Puyvelde schreef samen met Joris Van Camp een bijdrage “De materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake arbeidsgeschillen: capita selecta” in het boek “Sociaal proces­recht”, dat zopas verscheen bij Intersentia. 

 

Van de hand van Ludo Vermeulen verscheen in het Journal des Tribunaux du Travail  (jaargang 2018, p. 461) een noot bij een arrest van het arbeidshof Antwerpen onder de titel “Ontslag na ziekteperiodes – discriminatie”.

 

 

2. Inhuisopleidingen

 

Mploy geeft in bedrijven en organisaties interne opleidingen en infosessies over elk personeels­gerelateerd onderwerp. Enkele voorbeelden uit de recente praktijk:

 

- “Pensioen en aanvullend pensioen voor zelfstandigen”: een grondige bespreking van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen en de diverse vormen van aanvullend pensioen, zoals het VAPZ, de IPT en de POZ,

gericht op de zelfstandige en de accountants en boekhouders die hen adviseren

 

- “Pensioen in zicht” : informatie over pensioen, aanvullend pensioen en eindeloopbaanmaatregelen, gericht op de populatie van de oudere werknemers

 

- “Onderaanneming over de grenzen” : hoe omgaan met gedetacheerde buitenlandse werknemers, al dan niet in dienst van onderaannemers,

gericht op de werkgever en zijn leidinggevenden.

 

- Bescherming van bedrijfsgeheimen” : een grondige opleiding over de aanpak van de bescherming van de know-how van de onderneming.

 

Uiteraard maken we die sessies op maat van de werkgever. De kostprijs bedraagt 900 euro, exclusief btw.

 

 

3. Rechtspraak    

 

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt 20 juni 2017

 

De arbeidsrechtbank te Hasselt diende zich in een vonnis d.d. 20 juni 2017 uit te spreken over de vraag of een werkgever zich bij het ontslag van een 64-jarige werknemer van jaar bezondigde aan  discriminatie. Opmerkelijk aan deze uitspraak is dat de arbeidsrechtbank eerst moest oordelen of de werknemer die discriminatie mocht bewijzen aan de hand van een geluidsopname van een telefoongesprek met zijn werkgever. Dat gesprek had hij zonder medeweten van die laatste opgenomen.

 

De bediende werd op een leeftijd van 64 jaar ontslagen nadat hij bijna zes jaar in dienst was geweest als planner/orderbegeleider. De werkgever zegde de arbeidsovereenkomst op met een opzegtermijn van zes maanden en zes weken.

 

In de loop van de opzegtermijn stelde de werknemer de werkgever in gebreke wegens een schending van het verbod op discriminatie. De werknemer hield voor dat hij omwille van zijn leeftijd was ontslagen en daarom recht had op een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon. Bij gebrek aan reactie vanwege de werkgever bracht de werknemer na afloop van de opzegtermijn de zaak voor de arbeidsrechtbank te Hasselt.

Tijdens de procedure diende de werknemer enerzijds een geluidsopname en anderzijds een transcriptie van een gesprek in als bewijsstuk. Het betrof de opname en de transcriptie van een telefoongesprek dat de werknemer had opgenomen zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte was. De werkgever vroeg de rechtbank om die bewijsstukken te weren omwille van een schending van het recht op privacy. Hij verwees daarbij naar artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

 

De arbeidsrechtbank oordeelde met verwijzing naar rechtspraak van het Hof van Cassatie dat het opnemen van het telefoongesprek door de werknemer zonder medeweten van de werkgever in dit geval géén inbreuk uitmaakte op artikel 8 EVRM. Het gesprek speelde zich volgens de rechtbank namelijk niet af in de privésfeer maar in de relatie tussen werknemer en werkgever. Daarnaast stelde de rechtbank vast dat het gesprek ging over een reeds bestaand geschilpunt.

 

Hiermee had de werknemer echter nog geen gewonnen spel. De arbeidsrechtbank oordeelde dat hoewel het bewijsmateriaal rechtmatig werd vergaard, er in casu toch geen rekening mee kon worden gehouden. Het viel namelijk niet uit te sluiten dat de werknemer bepaalde uitspraken had uitgelokt. Op basis van de bewijsstukken bleek dat de werknemer zélf zijn leeftijd ter sprake bracht tijdens het gesprek. Daarnaast stelde de arbeidsrechtbank vast dat de geluidopnames veel uitgebreider waren dan de transcripties. Op basis van dat alles aanvaardde de rechtbank de geluidopnames en de transcripties niet als bewijs.

 

Ook de beoordeling van de schending van het verbod op discriminatie draaide uiteindelijk op een sisser af voor de werknemer. De arbeidsrechtbank oordeelde dat de werkgever voldoende aantoonde dat het ontslag was gebaseerd op redenen die niets te maken hadden met de leeftijd van de werknemer. De vordering van de werknemer werd dan ook afgewezen.

 

Dit vonnis is interessant omwille van de tweeledige beoordeling van de bijgebrachte geluidsopnames en de transcriptie.  In tegenstelling tot wat men misschien gevoelsmatig zou denken is het bijbrengen van een in het geheim gemaakte geluidsopname niet per definitie onrechtmatig. Het opnemen van een (telefoon)gesprek waaraan men niet deelneemt, is strafbaar. Het opnemen van een (telefoon)gesprek waaraan men wel deelneemt, is dat niet. De arbeidsrechtbank zal steeds op grond van de feitelijke gegevens van de zaak oordelen of de bewijsvergaring rechtmatig is. Het besproken vonnis toont echter aan dat zelfs indien het bewijsmateriaal rechtmatig werd verkregen, er niet noodzakelijk rekening mee moet worden gehouden. Ook hier is een beoordeling in het licht van de concrete feiten vereist. De partij die denkt het sluwst te zijn geweest kan alsnog het spreekwoordelijke deksel op de neus krijgen indien de rechtbank bijvoorbeeld vaststelt dat er sprake is van uitlokking.

Conclusie: de partij die zonder medeweten van zijn gesprekspartner een opname maakt dient er zich van te onthouden de ander bepaalde uitspraken in de mond te leggen. De partij die wordt geconfronteerd met een geluidsopname waarvan ze het bestaan niet kende, dient op haar beurt niet onmiddellijk te wanhopen.

 

Pieter-Jan Desmit, advocaat

pieter-jan.desmit@mploy.be

Stel uw vraag

 

En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

 

 

Webinars