Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Mechelen

T+ 32 15 69 02 18

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Nieuwsbrief 2018-5

1. Spitsuur HR  -  9 oktober 2018  -  Westerlo  -  4Wings

 

Een feesteditie. Het zal immers exact vijf jaar geleden zijn dat het eerste Spitsuur HR plaatsvond.

 

Het programma:

 

 1. Hoe verknoei ik een ontslag? Valkuilen uit de praktijk.

  Ludo Vermeulen, advocaat-vennoot Mploy advocaten sociaal recht

  Chris Verleye, gedelegeerd bestuurder Salar sociaal secretariaat

   

 2. A1 … gezonken? Werken met buitenlandse aannemers en gedetacheerde werknemers. Het Europees Hof heeft gesproken.

  Steven Renette, advocaat-vennoot Mploy advocaten sociaal recht

   

 3. De eerste is gratis. RSZ-doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen.

  Geert Michiels, advocaat-vennoot Mploy advocaten sociaal recht

   

 4. Actualia.

  Dirk Heylen, advocaat-vennoot Mploy advocaten sociaal recht

 

Meer info en inschrijven op de vernieuwde website www.spitsuurhr.be.

 

 

2. Mr. Pieter-Jan Desmit versterkt Mploy Hasselt

 

Wij zijn verheugd u te melden dat meester Pieter-Jan Desmit de rangen van Mploy heeft vervoegd. 

 

Pieter-Jan heeft na afloop van zijn rechtenstudies in Leuven een bijkomende master in het sociaal recht aan de ULB behaald.

 

Naast het sociaal recht heeft hij ook een bijzondere belangstelling voor het sportrecht. In dit kader was hij als lector verbonden aan Syntra Hasselt en Brussel voor de opleiding sportmanager. Hij is tevens redactielid van het Sportrecht journaal.

 

Pieter-Jan zal werken vanuit het kantoor te Hasselt.

 

 

3. Publicaties

 

Dirk Heylen schreef samen met co-auteur Ivo Verreyt de zesde editie van Sociaal recht in essentie (https://intersentia.be/nl/sociaal-recht-in-essentie-zesde-editie.html). Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht van het sociaal recht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten. Het boek verscheen in augustus 2018 bij Uitgeverij Intersentia.

 

Van dezelfde auteurs verscheen in juni bij dezelfde uitgever Arbeidsrecht toegepast (https://intersentia.be/nl/arbeidsrecht-toegepast-zesde-editie.html). Dit boek stelt het Belgische arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze voor. De arbeidsovereenkomstenwet wordt grondig besproken (aangaan van de arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Ook de bepalingen van de arbeidswet, de feestdagenwet, de loonbeschermingswet, de uitzendarbeidswet en de arbeidsreglementenwet worden belicht.

 

 

4. Inhuisopleidingen

 

Mploy geeft in bedrijven en organisaties interne opleidingen en infosessies over elk personeelsgerelateerd onderwerp. Enkele voorbeelden uit de recente praktijk:

 

- “Pensioen in zicht” : informatie over pensioen, aanvullend pensioen en eindeloopbaanmaatregelen, gericht op de populatie van de oudere werknemers

 

- “Onderaanneming over de grenzen” : hoe omgaan met gedetacheerde buitenlandse werknemers, al dan niet in dienst van onderaannemers,

gericht op de werkgever en zijn leidinggevenden.

 

Uiteraard maken we die sessies op maat van de werkgever. De kostprijs bedraagt 900 euro, exclusief btw.

 

 

5. Rechtspraak  -  leidende functie / vertrouwenspost

 

Arbeidshof Antwerpen 25 juni 2018

 

De gerante-verantwoordelijke van een bowlingzaak heeft een leidende functie en valt niet onder de regels van de arbeidsduur. Zij heeft geen recht op een overurentoeslag. De agenda die zij zelf bijhield vormt geen afdoend bewijs van het aantal uren dat zij werkte.

 

Arbeidsrechtbank Leuven 23 november 2017

 

De zaalverantwoordelijke-filiaalhouder van een “kansspelinrichting” (casino in gewonemensentaal) heeft een leidende functie. Hij heeft geen recht op een overurentoeslag. De overeenkomst die de wekelijkse arbeidsduur bepaalt op 48 uur is geldig.

 

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren 2 december 2015

 

De chef van de slagerijafdeling van een supermarkt heeft een leidende functie en valt niet onder de regels van de arbeidsduur. Dat hij, zoals de andere werknemers, moest ‘tikken’ is daarmee niet onverenigbaar. Hij heeft geen recht op een overurentoeslag noch op een loon voor het werk dat hij leverde bovenop de 38-urenweek.

 

 

De regels rond arbeidsduur (38urenweek!) zijn van toepassing op alle werknemers. De belangrijkste uitzonderingen op die regel betreffen de handelsvertegenwoordigers en de personen met een leidende of een vertrouwenspost (zie artikel 3 Arbeidswet). Die personen zijn opgesomd en hun functie is omschreven in een KB van 10 februari 1965. Enkel de werknemer die in één van de beschreven functies past, valt niet onder de arbeidsduurregels. In de lijst die geldt voor alle sectoren staat onder meer de filiaalhouder die al dan niet personeel onder zijn gezag heeft. In de lijst die geldt voor de horeca-sector vindt men “de gerant of de chef-gerant, die het bevel heeft over een ploeg van ten minste drie personen, leerlingen uitgezonderd”;

 

De besproken beslissingen van het hof te Antwerpen en de rechtbanken te Leuven en te Tongeren vormen een toepassing van die regeling. Daarbij rijzen telkens twee vragen:

 • heeft de werknemer recht op een toeslag (van 100 % of 50 % naargelang het overwerk al dan niet op een zondag of feestdag is verricht);
 • zo niet, heeft de werknemer dan nog recht op het gewone loon voor de prestaties die de wettelijke arbeidsduur van 38 uur per week overschrijden.

 

In de zaak beslecht door het arbeidshof Antwerpen vorderde V. de betaling van loon en toeslag voor overwerk van haar werkgever, de uitbater van een bowlingzaak. Zij had immers, zo hield zij voor, maar loon ontvangen voor een tewerkstelling van 38 uur per week. Hoewel zij was aangeworven als gerante voor een bowlingzaak, beweerde zij dat ze nooit een leidende functie uitoefende.  

 

Het hof legt de bewijslast m.b.t. het voorhanden zijn van een leidende functie bij de werkgever, omdat die de uitzondering op de algemene regel inroept. Het kijkt vervolgens naar de werkelijk uitgeoefende functie en de verantwoordelijkheden van V.: ze opende de zaak en sloot die; ze stond in voor de kassa, het poetsen van de bowlingbanen en het ontsmetten van de schoenen; ze werkte in de keuken en aan te toog. Kortom: ze deed zowat alles wat er te doen is in een bowlingzaak. Ook ten aanzien van het personeel werd ze beschouwd als verantwoordelijke. Ze had misschien niet de bevoegdheid om personeel aan te nemen, “maar dat is ook geen voorwaarde van het KB van 10 februari 1965”, stelt het hof.

 

Dat men instaat voor de dagelijkse operationele werking, doch onder supervisie van een zaakvoerder, maakt ook niet uit. Een vertrouwenspost vereist namelijk geen autonome beslissingsbevoegdheid. Het hof oordeelt finaal dat V. belast was met een leidende functie of een vertrouwenspost en dat er bijgevolg geen recht is op enige toeslag. Het hof stelt ten slotte vast dat V. niet bewijst dat zij meer dan 38 uur per week werkte zodat verder niet moet onderzocht worden of zij voor die extra prestaties nog recht heeft op het gewone loon (zonder toeslag). De agenda die zij zelf bijhield vormt voor het hof geen afdoend bewijs van het aantal uren dat zij werkte.

 

 

De arbeidsrechtbank Leuven komt wel toe aan die laatste vraag.

 

Eerst beslist de rechtbank dat M. een filiaalhouder was. Hij opende en sloot immers de zaak, deed de (door de wet verplichte) toegangscontrole en beheerde de ontvangsten. Hij kreeg dus niet de door hem gevorderde toeslag voor zijn zgz. “overuren”.

 

Dat neemt niet weg, aldus de rechtbank, dat de werknemer recht kan hebben op achterstallig loon voor gepresteerde uren. Maar dan moet hij wel aangeven op basis van welke regel (“rechtsbron”) hij daarop recht zou hebben. M. werkte in een regime “7 dagen werken, 7 dagen thuis” aan 48 uur per week. Zijn arbeidsovereenkomst vermeldde zijn brutoloon en de commissieregeling en bepaalde dat die bezoldiging “alle prestaties omvat ongeacht de gepresteerde uren of de aard ervan”. Daaruit leidt de rechtbank af dat M. geen recht heeft achterstallig loon op basis van geleverde prestaties.

 

 

De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren herhaalt in het vonnis van 2 december 2015 – voor zover dat nog nodig zou zijn – dat werkgever noch werknemer noch beide partijen samen kunnen bepalen of een bepaalde functie nu een leidende functie of vertrouwenspost betreft of niet. De zaak betrof de chef van de slagerijafdeling van een supermarkt. Die was verantwoordelijk voor het volledige beheer van die afdeling, m.b.t. aankopen bij leveranciers, kwaliteitscontrole bij levering, werkorganisatie in het atelier, enzovoort. Hij gaf ook leiding aan de medewerkers in de afdeling. De rechtbank leidt daaruit af dat hij een leidende functie had. Dat hij het tijdsregistratiesysteem moest volgen doet daaraan niets af. Hij blijft immers een werknemer op wie het arbeidsreglement van toepassing is en dus ook het tijdsregistratiesysteem dat daarin is opgenomen.

 

De rechtbank vervolgt: “Een met een vertrouwenspost beklede werknemer kan naar het oordeel van de rechtbank niet langer aanspraak maken op de betaling van meeruren indien hij (minstens impliciet) contractueel akkoord is gegaan om meer uren te presteren voor het hem betaalde loon én indien blijkt dat dit loon buiten categorie is.” Met dat laatste bedoelt de rechtbank dat het loon hoger lag dan dat van de verkoopchef met meer dan 24 jaar ervaring, terwijl de werknemer op het einde van zijn tewerkstelling slechts 9 jaar en 6 maanden ervaring had.

 

 

 

Ludo Vermeulen, advocaat-vennoot

Steven Renette, advocaat-vennoot

Michiel Verheyen, advocaat     

 

 

Stel uw vraag

 

En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

 

 

Webinars