Office Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Office Mechelen

T+ 32 15 69 02 18

Office Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Occupational accidents

There are approximately 170.000 occupational accidents every year in Belgium, and one deadly occupational accident every two days.

 

Did one of your employees have a serious occupational accident? Even with insurance, you can be held civil or criminally liable as an employer: heavy fines, large claims and even prison sentences… We represent your interests as soon as the accident takes place: during the police inquiry, when drawing up the mandatory detailed report, when dealing with the inspection services and – if necessary – during a criminal or administrative procedure.

 

Did you yourself suffer an occupational accident? Then it’s important to know that you receive the correct fees. We advise you during discussions with the insurance company or the Fund for Occupational Accidents (“Fedris”), whether there is a discussion concerning the acceptance of your accident or determining the permanent or temporary medical consequences and the corresponding fees.

 

We conduct the necessary proceedings in court, and offer you our expertise through the settlement of your claim in civil law against a liable third party.

Ongeveer 170.000 arbeidsongevallen per jaar in België, één dodelijk arbeidsongeval om de twee dagen.

 

Is een van uw werknemers het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval? Ook indien u correct verzekerd bent, zijn uw strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid als werkgever mogelijk in het gedrang: hoge geldboetes, enorme schadeclaims en zelfs gevangenisstraffen … Wij behartigen uw belangen vanaf het ogenblik van het ongeval: tijdens de ondervraging door de politie, bij het opstellen en opvolgen van het verplichte omstandig verslag, in de contacten met de inspectie en desgevallend bij de strafrechtelijke of administratieve procedure.

 

 

Bent u zelf het slachtoffer van een arbeids(-weg)ongeval, dan komt het er op aan dat u de correcte vergoedingen ontvangt. Wij adviseren u bij discussies met de arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen, zowel over de al dan niet aanvaarding van het ongeval als over de bepaling van de tijdelijke en blijvende medische gevolgen en de vergoedingen die daaruit voortvloeien.

 

Wij voeren voor u de nodige procedures voor de arbeidsrechtbank. Ook voor de afhandeling van de schaderegeling in gemeen recht t.a.v. de aansprakelijke derde voor het ongeval, kunt u op onze gespecialiseerde bijstand rekenen.

Ask your question

 

We will contact you as soon as possible