Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Mechelen

T+ 32 15 69 02 18

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Nieuwsbrief 2017-4

1. Kantoornieuws

 

1.1 Werken met buitenlandse arbeidskrachten --> in-house opleiding

 

Wij bieden een in-house opleiding en training aan voor uw directie, productieleiders, HR-verantwoordelijken, projectleiders, werfleiders, … Kortom, voor al wie de achtergrond en de juiste praktijken bij het sluiten van overeenkomsten en bij het samenwerken met buitenlandse werknemers moet kennen. En die voorbereid wil zijn op een bezoek van de inspectie. Meer info vindt u hier.

 

Chris Martens, CEO van Groep Willems uit Ravels (Algemeen bouwbedrijf Frans Willems, CS Staalconstructies, Couwenberg & Schellens Metaalconstructies,…) ervaarde het zo:

 

“De opleiding dekte het beoogde doel af maw het was zeer praktisch opgesteld, met duidelijke voorbeelden en het kan heel makkelijk gebruikt worden om in cascade onze werfleiders op te leiden en te wijzen op de verschillende belangrijke elementen en documenten in kader van mogelijke controle”

 

 

1.2 Spitsuur HR   ontbijtsessie   10 oktober 2017   Westerlo – 4Wings

Noteer alvast de datum.

 

 

2. Wetgeving:  opgelet met contante betalingen!

 

De werkgever die aan de werknemer het loon contant uitbetaalt, en die in het bezit is van een door de werknemer ondertekende kwitantie, loopt het risico het loon toch opnieuw te moeten betalen indien de werknemer dat vordert.

 

Tot die conclusie komen we als we enkele wettelijke bepalingen naast mekaar leggen.

 

 

A. Verplichte girale betaling

 

De werkgever moet sinds 1 oktober 2016 het loon giraal betalen (artikel 5, § 1 eerste lid Loonbescher-mings­wet). Overschrijven dus. Cash betaling – betaling in de hand -  mag alleen maar voor zover die modaliteit is bepaald bij een in een paritair orgaan gesloten cao, of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector (artikel 5, § 1, tweede lid).

 

Een KB van 26 december 2015 bepaalt de regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand. Om te beginnen moest dergelijk akkoord of gebruik over een contante betaling worden aangemeld bij het paritair comité. Dat is gebeurd en door het paritair comité aanvaard in de volgende sectoren:

 

  • De landbouw en de tuinbouw: voor de betaling van het loon van hand tot hand voor het seizoens- en gelegenheidspersoneel;

  • Diamantnijverheid en –handel: voor het werkliedenpersoneel (arbeiders en leerlingen);

  • Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden: voor het rijdend personeel en onder een aantal voorwaarden (cash betaling moet o.a. betrekking hebben op de ARAB-vergoeding of sommige andere kosten en is maximaal 200 euro per maand).

 

Andere uitzonderingen die waren aangevraagd, dan wel aangemeld, zijn afgewezen, onder andere in de zelfstandige kleinhandel voor de betaling van loon aan jobstudenten in bakkerijen en in de horeca voor de betaling van loon aan gelegenheidswerknemers en flexijobbers. Sinds resp. 28 januari 20107 en 2 februari 2017 moet het loon ook aan die werknemers worden betaald met een overschrijving.

 

In één sector is het nog onzeker in welke richting een en ander evolueert: binnen het paritair subcomité 140.02 voor de taxi’s werd een kennisgeving d.d. 15 september 2016  vanwege de werkgeversor­ganisatie “Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met Chauffeur” in ontvangst genomen op 19 september 2016. Die kennisgeving stelt het bestaan vast van een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand onder de werkgevers en de chauffeurs in bepaalde gevallen. De website van de FOD WASO vermeldt op 7 juni 2017: “sectoraal akkoord nog in onderhan­deling.”

 

 

B. Gevolgen

 

Binnen die (weinige) sectoren waar cash betaling nog toegestaan is, geldt dus dat, indien de uitbetaling cash gebeurt, de werkgever een kwitantie van deze uitbetaling aan de werknemer ter ondertekening moet voorleggen. Die kwitantie geldt als bewijs van betaling van het loon.

 

Het loon wordt beschouwd als niet uitbetaald wanneer er geen ondertekende kwitantie is (artikel 47bis Loonbeschermingswet).

 

Indien er geen kwitantie is, mag de werkgever ook niet bewijzen, bijv. door getuigen, dat hij het loon wel degelijk betaald heeft. Hij zal gehouden zijn het loon (nogmaals) te betalen, indien de werknemer dat vordert.

 

Bovendien riskeert de werkgever strafsancties. (zie verder)

 

Buiten de sectoren waar cash betaling nog toegestaan is, zal het loon als niet-betaald worden beschouwd als het niet werd overgeschreven, of er nu een kwitantie is ondertekend of niet. Het loon wordt beschouwd als niet uitbetaald wanneer het niet giraal werd betaald (artikel 47bis Loonbeschermingswet. Het is niet relevant of er een ondertekende kwitantie is of niet.

 

De manifeste erkenning van betaling door de werknemer door het ondertekenen van een kwitantie verhindert die werknemer niet om het loon (nogmaals) betaald te willen zien. De rechter zal de kwitantie niet mogen beschouwen als een bewijs van betaling.

 

Bovendien riskeert de werkgever strafsancties. (zie verder)

 

 

C. Bewijs van de gewerkte uren

 

De werknemer die betaling vraagt van zogenaamd niet betaalde uren, zal uiteraard de omvang van de gewerkte uren moeten kunnen bewijzen. Dat is doorgaans geen sinecure.

 

De werkgever die als reactie op de vraag tot betaling de kwitantie laat zien die de werknemer ondertekend heeft om aan te tonen dat hij wel alles betaald heeft aan de werknemer, levert dan meteen een vorm van bewijs dat de uren die de werknemer (opnieuw) betaald wil zien, inderdaad werden gepresteerd, anders zou hij ze niet betaald hebben en een kwitantie laten ondertekenen. De wet houdt ze evenwel voor niet-betaald.

 

 

D. Strafrechtelijke gevolgen

 

Is strafbaar de werkgever die het loon niet of niet tijdig heeft uitbetaald (artikel 162, 1° Sociaal Strafwetboek – SSW). Het betreft een inbreuk waarop sancties van niveau 2 zijn voorzien. Die sanctie bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro, hetzij een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro (artikel 100 SSW).

 

In de gevallen dat een contante betaling nog mogelijk is op voorwaarde dat er een kwitantie werd opgesteld, riskeert de werkgever overeenkomstig artikel 47bis van de Loonbeschermingswet blootgesteld te worden aan die strafsancties wanneer hij geen kwitantie kan voorleggen.

 

Wanneer een contante betaling niet meer mogelijk is – in het leeuwendeel van de gevallen dus - riskeert de werkgever die nog contant in de hand betaalde blootgesteld te worden aan die strafsancties, ongeacht of hij een kwitantie kan voorleggen of niet.

 

Loonvorderingen op grond van dat misdrijf kunnen worden ingesteld tot vijf jaar na de datum waarop de betaling diende te gebeuren. Bovendien zijn werknemers- en werkgeversbijdragen verschuldigd op de lonen die aan de werknemer toekomen. Op die aspecten gaan we in het kader van dit artikel niet verder in.

 

 

Besluit

 

De werkgever die nog overweegt om contant in de hand te betalen, zal zeer voorzichtig moeten zijn. In de gevallen dat de wet dergelijke contante betaling toelaat, zal hij een kwitantie moeten kunnen voorleggen.

 

In de andere gevallen – en dat is de overgrote meerderheid – zal hij niet meer contant mogen betalen. Doet hij dat wel, dan riskeert hij dat het loon als niet uitbetaald wordt beschouwd, ook al is er een kwitantie opgesteld. Hij riskeert ook strafsancties.

 

 

Dirk Heylen, advocaat-vennoot

Vermeulen Heylen Michiels advocaten

 

dirk.heylen@vermeulen-law.be

 

 

 

 

Stel uw vraag

 

En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op