Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Mechelen

T+ 32 15 69 02 18

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Nieuwsbrief 2017-2

1. Kantoornieuws

 

1.1 NILS - 16 maart 2017 - Antwerpen

 

Met 16 nichekantoren hebben wij NILS opgericht.

 

NILS organiseert een gratis themadag rond data privacy-protectie.  Op donderdag 16 maart 2017 van 10 tot 17.30 uur bespreken wij de toepassing van de nieuwe Europese regels inzake gegevens­bescherming.  ING Auditorium, Lange Gasthuisstraat 20, Antwerpen. Meer info vindt u hier.

 

NILS is een netwerk van 16 onafhankelijke nichekantoren die een one stop aanbieden voor juridische bijstand en ondersteuning op het vlak van forensic audit, risico analytics en cyber security binnen de context van bedrijfsonderzoeken, procesvoering en geschillenbeslechting.

 

De juridische deeldomeinen die we via onze 12 betrokken gespecialiseerde advocatenkantoren afdekken zijn arbeidsrecht, vennootschaps- en fiscaal recht, economisch strafrecht, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, IP/data protectie regelgeving en milieurecht.

 

Vanuit NILS worden onder meer de volgende functies aangeboden:

- NILS news: nieuwsflashes en standpunten van NILS experten

- NILS just ask: eerstelijnsadvies voor bedrijfsjuristen en huisadvocaten

- NILS prevent: advies om betrokkenheid bij bedrijfsonderzoeken, procesvoering en geschillenbeslechting te voorkomen of om er op te anticiperen

- NILS hot line: risicoanalyse concrete dossiers met voorstel van plan van aanpak binnen de 4 uren bij hoogdringende dossiers

- NILS SPOC: één contactpunt die de NILS tussenkomsten coördineert zodat er een consistente aanpak zonder overlap kan gegarandeerd worden over de partners heen;

- NILS 1: de mogelijkheid bestaat om met 1 contract, 1 factuur en 1 tarief te werken;

- NILS events: NILS zal op regelmatige basis seminaries en trainingen organiseren.

- NILS wil zich positioneren als alternatief voor grote kantoren, maar dan wel op basis van een directe/no-nonsense aanpak, inzet van ervaren niche experten, efficiënte inschakeling van geavanceerde technologieën en een eerlijke tarifering. Wij werken samen met huisadvocaten die zich kunnen inschrijven als sponsoring partners. 

 

Een greep uit onze diensten:

- Begeleiding bij en onderzoek in het kader van ontslag om dringende reden

- Begeleiding bij onderzoeken door de sociale inspectie

- Onderzoek van IP/datadiefstal

- Monitoren van betalingen en zakenpartners met risk analytics software

- One stop voor compliance met data protectie regels inclusief verzekeringspakket

- Geavanceerde datarecuperatie en gecertificeerde data destructie

- Begeleiding van text mining op grote hoeveelheden documenten

- Interviews met gebruik van verhoortechnieken

- Fraude risico assessments

- Opmaak van incident response plannen

- Analyse van internet footprint en risico op cyberaanvallen

- Analyse van aansprakelijkheidsrisico’s 

- Inschatting van risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid

- Begeleiding van strafklachten met burgerlijke partijstelling

- Begeleiding van de aanvraag van fiscale rulings en discussies met fiscale autoriteiten

- Mediatie in commerciële aangelegenheden

- Ondersteuning van arbitrageprocedures voor de internationale kamer van koophandel

 

Het basisprincipe is dat de klant steeds beslist welke NILS deeldomeinen hij wil betrekken op zijn dossier. 

 

 

1.2 Ziekenhuizen en netwerken - 15 maart 2017- Brussel

 

Ludo Vermeulen spreekt over de arbeidsrechtelijke aspecten op het seminarie "Ziekenhuizen en netwerken" georganiseerd te Brussel op 15 maart 2017 van13.30 tot 16 uur door Callens Advocaten­kantoor.

 

Meer info over het programma en de inschrijving vindt u hier.

 

 

1.3 Schijnzelfstandigen - 25 april 2017 - Mechelen

 

Wij organiseren samen met SD Worx een infosessie over schijnzelfstandigheid. Geert Michiels en Leen Putman leiden het praktijkgericht en interactief seminarie. De ochtend zal worden afgesloten met een speeddating waarbij elke deelnemer de gelegenheid krijgt om zijn concrete vraag voor te leggen aan één van de sprekers. Het seminarie vindt plaats te Mechelen in de kantoren van SD Worx, Onze-Lieve-Vrouwestraat 85, van 09.30  tot 12 uur. Noteer alvast de datum.

 

 

2. Rechtspraak

 

Berekening toeslag SWT

 

Arbeidshof Antwerpen 25  mei 2016

 

Wanneer de werknemer in een landingsbaan zit op het ogenblik dat hij met SWT gaat, moet de werkgever de aanvullende vergoeding SWT berekenen op het verschil tussen de (voltijdse) werkloosheidsvergoeding en het deeltijdse loon.

 

Op welk loon moet de aanvullende vergoeding SWT berekend worden als de werknemer op het ogenblik van ontslag in een gedeeltelijke loopbaanonderbreking (vb. landingsbaan) zit?

 

Het SWT (“stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag”, het vroegere “brugpensioen”) geeft aan de  oudere werknemer die ontslagen wordt en dus werkloosheidsuitkeringen ontvangt, bovenop die werkloosheidsuitkeringen een maandelijkse aanvullende vergoeding (de bedrijfstoeslag). De werkgever betaalt die tenzij die betalingsplicht krachtens een cao wordt overgenomen door een sectoraal fonds. De bedrijfstoeslag is minstens gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon (geplafonneerd) en de werkloosheidsuitkering.

 

Voor voltijdse werknemers vormt die berekening doorgaans geen probleem.

 

Moelijker wordt het wanneer de werknemer op het ogenblik van het ontslag in gedeeltelijke loopbaan­onderbreking is, bijv. in een landingsbaan. Moeten we dan voor de berekening van de bedrijfstoeslag het verschil hanteren tussen de werkloosheidsuitkering en het deeltijdse netto-referteloon, of moeten we dat loon omzetten in een theoretisch voltijds loon?

 

Dat is een discussie die al tientallen jaren meegaat.

 

Het verschil kan aanzienlijk zijn, zeker omdat de werkloosheidsvergoeding bij landingsbanen, tijdskrediet of thematisch verlof wordt berekend op het theoretisch voltijds loon. Als de berekening van de bedrijfstoeslag gebeurt op basis van een halftijds nettoloon, is de kans groot dat er dan geen of weinig verschil is tussen die werkloosheidsuitkering en dat halftijdse nettoloon, zodat er slechts een zeer beperkte of helemaal geen toeslag verschuldigd is.

 

Het arbeidshof te Antwerpen velde op 25 mei 2016 een arrest over die discussie.

 

Het ging om een werkneemster die in een landingsbaan was gestapt, en deeltijds werkte op het ogenblik dat ze werd ontslagen. Ze eiste van de werkgever de betaling van een bedrijfstoeslag van 421 euro per maand, berekend op basis van een voltijds loon.

 

Op 3 maart 1987 had de Nationale Arbeidsraad in zijn advies nr. 859 aangegeven dat die berekening volgens hem moet gebeuren op basis van het theoretisch voltijds loon. De wet gever heeft met dat advies nooit iets gedaan en het werd dus niet in een wet omgezet, zodat het maar een advies bleef.

 

Het arbeidshof te Antwerpen kwam in het arrest van 25 mei 2016 ook tot die bevinding. Artikel 7 § 2 van cao nr. 17 bepaalt dat als brutoloon wordt beschouwd het loon dat de werknemer  gedurende de refertemaand heeft verdiend. Volgens het hof is die tekst “duidelijk en voor geen interpretatie vatbaar”. Het arbeidshof voegt eraan toe dat het gaat om het loon dat werd verdiend, m.a.w. dat overeenstemt met de effectieve prestaties van de werknemer, en dat geen enkele wettelijke bepaling toelaat te vertrekken van een fictief voltijds loon in het geval van vermindering van arbeidsprestaties tot een haltijdse betrekking.

 

Conclusie op basis van het arrest van 25 mei 2016: wanneer de werknemer in een landingsbaan zit op het ogenblik dat hij met SWT gaat, moet de werkgever de aanvullende vergoeding SWT berekenen op het verschil tussen de (voltijdse) werkloosheidsvergoeding en het deeltijdse loon.

 

Dirk Heylen

dirk.heylen@vermeulen-law.be

Stel uw vraag

 

En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op