Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Mechelen

T+ 32 15 69 02 18

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Nieuwsbrief 2016-4

1.   Kantoornieuws

 

1.1 Opleiding

 

Op 17 juni 2016 behandelt Ludo Vermeulen het onderdeel “De juridische krijtlijnen van loon- en arbeidsvoorwaarden” in de opleiding “Het verdiende loon”. De volledige opleiding die een ganse dag duurt, wordt georganiseerd door IFBD in het Gent Meeting Center (Holiday Inn UZ) te Gent. Info en inschrijving op www.ifbd.be.

 

 

1.2 Publicatie

 

Zopas verschenen

 

Johan Put, Y. Stevens (eds.),  “Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016”, Brugge, die Keure, 2016, 748 p.

 

Dirk Heylen schreef daarin de bijdrage “Tendensen in de werkloosheid” (p. 319 – 441).

Ludo Vermeulen schreef de bijdrage “Toepassingsgebied en bijdrageregeling sociale zekerheid voor werknemers” (p. 83 - 180).

 

 

2.   Rechtspraak

 

2.1 Rechtsbijstand – rechtsplegingsvergoeding

 

Hof van Cassatie 24 maart 2016

 

De rechtsplegingsvergoeding komt de rechtsbijstandsverzekeraar toe en niet de verzekerde.

 

De in het ongelijk gestelde partij zal door de rechter worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de andere partij. Die rechtsplegingsvergoeding is een forfaitair bedrag dat afhangt van de vordering die gesteld is. Indien de werknemer een opzegvergoeding van 30.000 euro vordert, zal de rechtsplegingsvergoeding bijv. 2.200  euro bedragen.

 

Het Hof van Cassatie oordeelt in het arrest van 24 maart 2016 dat de rechtsplegingsvergoeding toekomt aan de rechtsbijstandsverzekeraar onder meer op grond van de overweging dat een rechtsbijstandsverzekering een schadeverzekering is.

Wat er moet gebeuren wanneer de verzekeraar niet de volledige kosten van verdediging voor zijn rekening neemt, bijv. omwille van het overschrijden van het verzekerde bedrag, is een vraag die niet aan het Hof was voorgelegd.

 

 

2.2 (Geen) zware fout

 

Arbeidshof Brussel 23 oktober 2015

 

Een werknemer die tijdens het joggen zijn autosleutels verliest waarna zijn bedrijfswagen gestolen wordt, begaat geen zware fout en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die diefstal.

 

Werknemer G. is een pechvogel. In 2008 breken dieven in in zijn bedrijfswagen en stelen zijn laptop. In 2010 verliest hij tijdens het joggen zijn autosleutels. Die komen in handen van iemand met slechte bedoelingen, die de bedrijfsauto steelt. De auto wordt later zwaar beschadigd teruggevonden. Na het ontslag in 2012 vordert de werkgever een schadevergoeding van G. Eerst de arbeidsrechtbank en vervolgens het arbeidshof wijzen die vordering af.

Artikel 18 van de arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werknemer aansprakelijk is voor zware fouten en voor lichte fouten die hij bij herhaling maakt. De rechters oordelen dat noch het achterlaten van de laptop in de auto noch het verliezen van de autosleutels tijdens het joggen een zware fout uitmaken. De werkgever draait dus zelf op voor de kosten.

 

 

2.3 Aanvullende werkloosheidsvergoeding

 

Arbeidshof Brussel 17 december 2015

 

Het hemd is nader dan de rok. Indien de werkgever bij een ontslagronde aan 3 van de 4 ontslagen werknemers een hogere vergoeding bestaanszekerheid (aanvullende werkloosheidsvergoeding) betaalt omdat die 3 vakbondsafgevaardigde zijn, zal die hogere vergoeding evenmin onderworpen zijn aan de gewone socialezekerheidsbijdragen.

 

De werkgever G.T. sloot in 2006 met de vakbonden in zijn bedrijf een cao met het oog op een reorganisatie. Daarin was het ontslag voorzien van vier arbeiders. Zij kregen een aanvullende werkloosheidsvergoeding van in het totaal 22.016 euro.  Voor drie van de vier, die vakbondsafgevaardigden waren, sloot G.T. een aparte tweede cao die in het bedrijf niet werd bekendgemaakt. Daarin was voor de drie vakbondsafgevaardigden een bijkomende aanvullende vergoeding voorzien van 23.400 euro, zodat zij in tegenstelling tot de ene arbeider die geen afgevaardigde was niet 22.016 euro ontvingen maar wel 45.416 euro. Het arbeidshof oordeelt dat die hogere vergoeding nog altijd een vergoeding blijft die moet worden beschouwd als een aanvulling bij het voordeel van de werkloosheidsverzekering, ook al zou ze op discriminerende wijze zijn toegekend. Ze valt dus niet onder het loonbegrip valt en er zijn geen gewone socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd.

 

Men kan zich afvragen of de bevoordeling van de afgevaardigden strookt met de regel van artikel 17 van cao nr. 5 van de Nationale Arbeidsraad: “Het mandaat van syndicale afgevaardigde mag geen aanleiding geven tot enig nadeel of speciale voordelen voor diegene die het uitoefent.”

 

Opgelet: in de huidige tijd moeten we rekening houden met de decava-bijdragen op aanvullende socialezekerheidsvoordelen. 

 

 

Ludo Vermeulen, advocaat-vennoot

Stel uw vraag

 

En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op